Polityka prywatności

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Niniejsza polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://www.adnar.pl/ i określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej. W niniejszej Polityce Prywatności zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystania danych użytkowników strony internetowej, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookie oraz podobnych technologii.

 

I. Postanowienia ogólne

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.adnar.pl/ jest firma Daniel Kołodziejczyk Adnar z siedzibą we Wierzbicach, przy ul. Oławskiej 9, 55 - 040 Wierzbice, NIP: 8941426126, REGON: 020102587, e-mail adnar@adnar.pl zwany dalej „Administratorem”, będący jednocześnie właścicielem strony internetowej.

 

2. Pani/Pana dane osobowe są gromadzone i przechowywane zgodnie z przepisami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej również „RODO”.

 

3. Właściciel strony internetowej dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, tym samym zapewnia, że:

 

1) podjął wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych;

2) dane są przetwarzane zgodnie z prawem;

3) dane są gromadzone z należytą starannością, dla oznaczonych zgodnych z prawem celów i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych;

4) dane są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich zostały zebrane i w jakich są przetwarzane.

 

 

II. Zakres zbierania danych

 

1. Pani/Pana dane są gromadzone i przetwarzane w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, a ich zakres zależy od rodzaju świadczonej usługi.

 

2. Dane osobowe, które przetwarza Administrator:

 

1) w celu umożliwienia zapisania się do newsletter-a – imię (jeżeli podano) oraz adres e-mail;

2) w celu umożliwienia komunikacji elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail - adres e-mail oraz inne dane osobowe zawarte w treści wiadomości wskutek dobrowolnej zgody;

3) dla celów analitycznych - czas spędzony na stronie, częstotliwość odwiedzania strony, liczba wyświetleń podstron, rodzaj interakcji na stronie, data i źródło wizyty;

4) dla celów demograficznych – wiek, płeć, lokalizacja (region), zainteresowania;

5) w celu korzystania ze strony i przesyłania zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona: adres IP, datę i czas serwera, informację o przeglądarce komputera, informację o systemie operacyjnym.

 

 

III. Cel i podstawa prawna zbierania i przetwarzania danych

 

1. W celu świadczenia usług zgodnie z profilem działalności, Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

 

1) Newsletter – strona internetowa umożliwia zapisanie się do newsletter-a zawierającego informacje handlowe, informacje o ofertach marketingowych. W związku z tym Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu przesyłania treści handlowychi marketingowych, w tym informacji o usługach, premierach, rabatach, promocjach, akcjach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest:

a) art.6 ust.1 lit a RODO, który pozwala przetwarzać dane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody. Zgoda jest wyrażana poprzez zaznaczenie odpowiedniej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newsletter-a;

b) art.6 ust.1 lit f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z budowaniem i rozwijaniem relacji z klientem oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego.

 

2) Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem wiadomości e-mail – inicjując kontakt z Administratorem, jako nadawca wiadomości przekazuje Pani/Pan dane osobowe tj.  adres e-mail oraz inne dane osobowe zawarte w treści wiadomości. W tym wypadku Pani/Pana dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit a RODO, który pozwala przetwarzać dane na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, wynikającej z zainicjowania kontaktu.

 

3) W celu analitycznym, badania i analizowanie aktywności na stronie internetowej https://www.adnar.pl/, Administrator przetwarza dane osobowe takie jak: czas spędzony na stronie, częstotliwość odwiedzania strony, liczba wyświetleń podstron, rodzaj interakcji jakie miały miejsce na stronie, datę i źródło wizyty. Do śledzenia statystyk strony, Administrator wykorzystuje narzędzia Google Analytics, które posiadają własną politykę prywatności dostępną: https://policies.google.com/?hl=p . Zbierane w tym zakresie dane są anonimowe i nie pozwalają na Pani/Pana identyfikacje. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na poznaniu aktywności użytkownika na stronie internetowej, w celu optymalizacji oferty handlowej oraz zdefiniowania grupy docelowej usług świadczonych przez Administratora.

 

4) Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcje reklamowe systemu Google Analytics pod nazwą „dane demograficzne i dane o zainteresowaniach”. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających dane demograficzne dotyczące wieku, płci, lokalizacji (regionu)  i zainteresowań odwiedzających stronę internetową. Dane te pochodzą ze spersonalizowanej reklamy firmy Google oraz z informacji na temat użytkowników od oferentów zewnętrznych. Zbierane w tym zakresie dane są anonimowe i nie pozwalają na Pani/Pana identyfikacje. Wspomnianą funkcję może Pani/Pan w dowolnym momencie wyłączyć, korzystając z ustawień na swoim koncie Google lub ogólnie sprzeciwić się gromadzeniu danych przez Google Analytics klikając w link https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na poznaniu aktywności użytkownika na stronie internetowej, w celu optymalizacji oferty handlowej, zrozumienia potrzeb i zainteresowań użytkownika oraz zdefiniowania grupy docelowej usług świadczonych przez Administratora.

 

5) W celu korzystania ze strony i przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona,  Administrator przetwarza takie dane osobowe jak: adres IP, datę i czas serwera, informację o przeglądarce komputera, informację o systemie operacyjnym. Dane są zapisywane i przechowywane w logach serwera. Dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami i nie pozwalają na Pani/Pana identyfikację. Administrowanie stroną internetową bez zapisywania i przechowywania danychw logach serwera nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. art.6 ust.1 lit f RODO tj. realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na poprawnym funkcjonowaniu strony internetowej.

 

2. Dane, które gromadzi Administrator, w związku z korzystaniem ze strony internetowej przez użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym służyć profilowaniu, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych.  W tym zakresie administrator wskazuje, że na potrzeby profilowania, Administrator będzie przetwarzał głównie dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji. Celem profilowania jest analiza Pani/Pana preferencji, zdefiniowanie grupy docelowej usług Administratora, w celu optymalizacja oferty handloweji marketingowej strony internetowej.

 

 

IV. Informacja o kategoriach odbiorców danych osobowych

 

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które są uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto Administrator może powierzyć przetwarzanie danych także osobom z nim współpracującym, a w szczególności dostawcom usług informatycznych (np. colinmedia.pl), w tym firmom hostingowym oraz firmom świadczącym usługi związane z marketingiem i reklamom.

 

2. Z uwagi na korzystanie przez Administratora z narzędzi Google Analytics (który korzysta z serwerów znajdujących się w USA), dochodzi do przekazania Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego.  Pani/Pana dane są jednak bezpieczne. Dostawca Google Analytics gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w polityce prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/?hl=p. oraz na stronie tools.google.com/dlpage/gaoptout lub na stronie www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html .

 

 

V. Prawa użytkownika strony

 

1. W każdej chwili ma Pani/Pan możliwość:

1) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem (art. 7 RODO);

2) dostępu do swoich danych, a także otrzymania ich kopii (art.15 RODO). Informacje do uzyskania których jest Pani/Pan na tej podstawie uprawniona/y to informacje o celach przetwarzania, kategoriach przedmiotowych danych osobowych,  informacjeo odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są ujawniane, w miarę możliwości informacje o okresie przechowywania, informacje o uprawnieniach osoby, której dane dotyczą, jeżeli dane osobowe zostały zebrane od innej osoby, to wszelkie dostępne informacje o źródle, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym o profilowaniu;

3) żądania sprostowania lub poprawienia danych (art.16 RODO);

4) żądania usunięcia swoich danych (art.17 RODO). W pewnych przypadkach Administrator jest zobowiązany do usunięcia danych osobowych, w tym m.in. wówczas, gdy dane osobowe nie są już potrzebne w związku z celami, dla których zostały zebrane lub dane są w inny sposób przetwarzane, w przypadku wycofania zgody na przetwarzanie, osoby której dane dotyczą oraz gdy dane są przetwarzane bezprawnie;

5) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO). W pewnych przypadkach Administrator jest zobowiązany do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, do takich przypadków należą m.in. okoliczności, gdy Pani/Pan kwestionuje poprawność swoich danych osobowych, do czasu weryfikacji ich poprawności przez Administratora. Ograniczenie przetwarzania nie dotyczy natomiast przechowywania danych osobowych.

6) żądania przeniesienia danych ( art. 20 RODO);

7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibąw Warszawie (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO lub przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

 

VI. Okres przetwarzania

 

1. Pani/Pana dane są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, jednak nie dłużej niż 5 lat.

2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody,  przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane nie dłużej niż do chwili odwołania zgody.

3. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików „cookies” oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku „cookie”. Niektóre pliki „cookie” nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych.

 

 

VII. Pliki  „cookies”

 

1. Strona internatowa https://www.adnar.pl/ korzysta z plików „cookies”, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które zapisywane są przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do preferencji użytkownika. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, a ponadto czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

 

2. Informacje zbierane za pomocą plików tego rodzaju służą do:

1) dostosowania treści do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę internetową;

2) personalizowania grupy odbiorców;

3) analizy wizyt i tworzenia zagregowanych statystyk odwiedzin, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

4) utrzymania sesji użytkownika;

5) zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika.

 

3. W ramach strony internetowej wykorzystywane są następujące rodzaje plików „cookies”:

1) niezbędne pliki „cookies” – ten rodzaj plików „cookies” jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Ma Pani/Pan prawo zmiany ustawień swojej przeglądarki, tak aby je zablokować, jednak strona internetowa nie będzie wówczas funkcjonowała poprawnie;

2) sesyjne pliki „cookies” – są to pliki tymczasowe, które pozostają na Pani/Pana urządzeniu, aż do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Ten rodzaj plików „cookies” jest niezbędny, aby niektóre funkcje strony internetowej działały poprawnie;

3) stałe pliki „cookies” – są to pliki, które pozostają na Pani/Pana urządzeniu przez określony w ustawieniach przeglądarki czas, albo do momentu ich ręcznego usunięcia. Ten rodzaj „cookies” zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa;

4) wydajnościowe pliki „cookies” – są to pliki, które umożliwiają Administratorowi zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej;

5) funkcjonalne pliki „cookies” – są to pliki, które umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Panią/Pana ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego Pani/Pan pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. Tego rodzaju plików Administrator używa, w celu poprawienia efektywności prowadzonych przez niego działań marketingowych oraz dostosowania ich do Pani/Pana potrzeb i preferencji;

6) statystyczne pliki „cookies” – są to pliki, służące do zliczana przez Administratora statystyk dotyczących strony internetowej;

7) reklamowe pliki „cookies” – są to pliki, które umożliwiające Administratorowi dostarczanie treści reklamowych dostosowanych do Pani/Pana preferencji. 

8) pliki „cookies” podmiotów zewnętrznych – są to pliki, które umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony internetowej do Pani/Pana preferencji oraz tworzenie statystyk. Administrator wykorzystuje pliki „cookies” podmiotów zewnętrznych, w  celu zbierania danych statystycznych oraz danych demograficznych, w tym dot. Pani/Pana wieku, płci regionu z którego Pan/Pani pochodzi, za pośrednictwem narzędzi analitycznych i reklamowych Google Analytics (administratora „cookies” zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

 

4. Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej ma Pani/Pan możliwość zdecydowania w zakresie dostępu plików do Pani/Pana urządzenia, poprzez zaakceptowanie i zamkniecie informacji na temat stosowania plików „cookies” w oknie przeglądarki. Zaakceptowanie i zamknięcie informacji oznacza, że wyraża Pani/Pana zgodę na wykorzystanie plików „cookies” zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

 

5. W każdym momencie może Pani/Pan dokonać zmiany ustawień dot. plików „cookies”. Szczegółowe informację o możliwościach i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

6. Warto pamiętać, że ograniczenia stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

 

VIII. Dane kontaktowe

 

Wszelkie pytania oraz wnioski dotyczące Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail adnar@adnar.pl, lub na adres: Daniel Kołodziejczyk Adnar, ul. Oławska 9, 55 - 040 Wierzbice.

Start

Oferta

Zakład produkcyjny

Adnar Konstrukcje Stalowe - Daniel Kołodziejczyk  |  Wierzbice 2020  |  Wszystkie prawa zastrzeżone  |  Polityka prywatności >>

Adnar Konstrukcje Stalowe

Daniel Kołodziejczyk

Wierzbice 2020

 

Wszystkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności >>

 

 

Realizacja: Plutowski.pl

Realizacja: Plutowski.pl